Projekt


"Ur SGUs tyngdkraftsdatabas. © Sveriges geologiska undersökningar (SGU). Medgivande: 30-817/2008."

Varje gul prick och + är mätstationer som visar underskottet i tyngdkraften samt för att lokalisera utbredningen av den struktur som meteoritnedslaget orsakat, s.k. brecciastruktur.

Forsknings- och utvecklingscentra för tvärvetenskaplig forskning och förnyelsebar hållbar geoenergi (GEOSUS geoenergy+sustainable)

Klimat och energisituationen och behovet av miljöriktig och uthållig energi är alla eniga om. Likaså forskningspolitikens inriktning och internationellt insikten om att geotermisk energi behöver utvecklas och användas för denna målsättning. Sverige har forskning och teknikutveckling i världsklass inom energieffektivisering. Det har dock varit trögt med kommersialisering och vidareutveckling av tekniken.

Det förberedande forskningsarbetet började 1988 i den nuvarande grupperingen Dellenova och föreningarna Gästrike Hälsinge Geologiska Sällskap, samt Stengruppen i norra Hälsingland.

Forskning i Dellenområdet har genomförts från 2001.Efterhand har av 27 doktorander från 17 universitet i 14 länder haft tillfälle att studera dellenstrukturen.

Studier av Dellenstrukturen visar att den kan vara av speciellt intresse för utveckling av olika aspekter av geotermisk energiutvinning. En varierad geologi, god tillgänglighet och infrastruktur med närhet till teknisk kompetens och innovationstänkande är en avgörande förutsättning. Dellenstrukturen kan också visa sig bli en viktig resurs för framtida geotermisk energiutvinning. Det stora underskottet i tyngdkraften tyder på att stora volymer berggrund har fått förändrade egenskaper, som kan visa sig vara gynnsamma för geotermisk energiutvinning, genom det meteoritnedslag som inträffade där för 90 miljoner år sedan.

Den långsiktiga idén är att skapa en dynamisk utvecklingsmiljö för framtida hållbar energiförsörjning. Kärnområdet är termisk energi, lagrat eller tillförd geosfären (Geoenergi).I det kommande forskningscentrat sker tillämpad forskning, utveckling och kommersiella aktiviteter med syfte att skapa hållbara system för framtidens energiförsörjning och samhällsbyggande. Den fysiska kärnan i centret är en fullskalig testbädd för utvinning och lagring av geoenergi, samt sådana tekniker och system som kan användas tillsammans för att nyttja geoenergi kommersiellt. Forskningscentrat innebär starka synergier mellan kompetenser och kontaktnät i forsknings-, näringslivs och samhälliga verksamhetsområden.

Aktörer som kan påverka framtidens energisystem:
Mittuniversitetet
- Sensorer, Kemi, Matematik
Myresjöhus
E-ON
Mitthem
SCA
Fiber Optic Valley
Lunds Universitet (LTH)
Kungliga tekniska Högskolan (KTH)
Luleå Tekniska Universitet
Uppsala Universitet
Fortum
Hudiksvallsbostäder
Iggesund Paperboard
Högskolan i Gävle
- Byggforskning, Info. teknik
Vattenfall utveckling Älvkarleby
Sandvik
Gavlegårdarna
Korsnäs

VISION Ett forsknings- och utvecklingscentrum i Bjuråker för förnyelsebar hållbar geoenergi med utgångspunkt från de geologiska förhållandena i Dellen, Lockne och Siljan och med hela världen som intresseområde.

GEOSUS är ett lokalt initiativ för näringslivsutveckling

Etapp I: Stöd har givits av EU mål 2, Region Gävleborg (RG) och Hudiksvalls kommun (HNA) för fortsatt projektformulering för en fullskalig testfacilitet för utveckling av geotermisk energiutvinning- och användningsteknik som lokaliseras i Dellenområdet.

Etapp II: Utforma en ansökan om ekonomiskt stöd för etapp för en detaljerad projektplan där samarbete och satsningar ingår från företag inom borrteknik, energiteknik, värmepumpsteknik, sensorteknik, GIS och fibertekniska tillämpningar lokalt, i Sverige och i Skandinavien.

Vidare att undersöka, skapa förutsättningar för och planera forskningssamarbete inom geotermisk energiteknik med tekniska högskolor och universitet i Sverige t.ex. KTH, LTH, LUT, och med pågående europeiska geotermiprojekt.

Samt att ta reda på energibranschens förväntningar inför omställning till uthållig energianvändning och hur de tänker bredda sitt register med bl.a. geotermisk energi. I etappen ingår också att informera de politiska grupperingarna om geotermisk energi och det föreslagna projektet Geosus, (Geoenergy+sustainable= GEOSUS).

Etapp III: Geovetenskapliga undersökningar inklusive testborrhål för att lokalisera en testfacilitet för geotermisk energiutveckling. Etablera teststation och utföra produktionsborrhål för olika testbehov. Etablera forsknings- och utvecklingssamarbete med högskolor och med andra geotermiprojekt i Europa.

Projektledning: Göran Persson , Dellenova 0650-12050
www.geosus.se; E-mejl: goran.persson@geosus.se;

Upplysning/kontakt även via HNA (Hudiksvalls Näringsliv AB) 0650-556620